SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

IP Central d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Čisti prihodki od prodaje 40.096
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0
Drugi poslovni prihodki 6.373
Nakazila iz sektorja država 4.110 0 0 0 0 0 0
Razmerje 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56340001006699150 X N 30. julij 2007
SI56023090257140657 T N 01. maj 2008 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 422.638,18€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR 153.994,94
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 81.033,43
VRTEC PTUJ 46.377,43
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV, javni sklad 26.055,99
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO 21.770,74
GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE 15.431,65
SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE 8.246,60
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 7.262,68
SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE 7.239,60
Muzej za arhitekturo in oblikovanje 5.680,62
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 5.066,80
SLOVENSKA FILHARMONIJA 4.799,38
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO 4.387,12
Kemijski inštitut 4.253,95
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 3.310,36
OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ 3.206,50
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA 3.119,40
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 2.054,70
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 1.777,07
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 1.730,72
TURIZEM LJUBLJANA 1.463,14
Center urbane kulture Kino Šiška 1.398,00
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 1.140,00
SLOVENSKA AKREDITACIJA Firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN ACCREDITATION 1.073,50
INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO 1.021,50
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE 903,12
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije 855,12
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR 816,44
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 755,12
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 590,80
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ENERGIJO 550,30
SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO 544,24
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA 492,26
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. 418,32
CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center 405,04
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA 379,58
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 338,01
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 277,26
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 272,13
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 253,20
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT 210,78
OBČINA LENART 186,28
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA 182,00
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 152,00
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 142,00
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 140,52
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 140,52
OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ 122,52
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 122,52
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 110,16