SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

IP Central d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 40.096
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0
Drugi poslovni prihodki 6.373
Nakazila iz sektorja država 4.110 0 0 0 0 0
Razmerje 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki IP Central d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
FRANC ARNUŠ 76,0000%
VLADO KARAŽINEC 100%
AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o. 100%
AKTIVA SKUPINA d.o.o. 100%
AC - KAPITAL d.o.o., Ljubljana 100%
UNION HOTELI d.d. - 100%

Poslovni subjekti, ki jih je ustanovilo IP Central d.o.o.

Naziv Vstop Izstop Delež
ZIPS, Ljubljana - NP

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
stečajni upravitelj Štefan Rola
direktor Mihael Strmljan
prokurist Ranko Šmigoc
direktor Bogdan Lipovšek
direktor Tomislav Čeh -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 349.564,04€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR 153.994,94
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 81.033,43
VRTEC PTUJ 46.377,43
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV, javni sklad 26.055,99
GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE 8.286,00
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 6.030,72
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 5.066,80
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 3.310,36
OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ 3.206,50
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA 3.119,40
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 1.777,07
SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE 1.711,70
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO 1.519,20
Center urbane kulture Kino Šiška 1.398,00
SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE 822,00
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR 816,44
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 590,80
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 563,40
SLOVENSKA FILHARMONIJA 560,00
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA 422,00
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 338,01
Kemijski inštitut 337,60
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 272,13
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 253,20
SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO 253,20
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 202,00
OBČINA LENART 186,28
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA 182,00
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA 168,80
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 152,00
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 150,00
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 142,00
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 110,16
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ENERGIJO 101,00
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 53,49