SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

IP Central d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 40.096
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0
Drugi poslovni prihodki 6.373
Nakazila iz sektorja država 4.110 0 0 0 0 0
Razmerje 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56340001006699150 X N 30. julij 2007
SI56023090257140657 T N 01. maj 2008 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki IP Central d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
FRANC ARNUŠ 76,0000%
VLADO KARAŽINEC 100%
AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o. 100%
AKTIVA SKUPINA d.o.o. 100%
AC - KAPITAL d.o.o., Ljubljana 100%
UNION HOTELI d.d. - 100%

Poslovni subjekti, ki jih je ustanovilo IP Central d.o.o.

Naziv Vstop Izstop Delež
ZIPS, Ljubljana - NP

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
stečajni upravitelj Štefan Rola
direktor Mihael Strmljan
prokurist Ranko Šmigoc
direktor Bogdan Lipovšek
direktor Tomislav Čeh -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 362.019,74€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR 153.994,94
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 81.033,43
VRTEC PTUJ 46.377,43
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV, javni sklad 26.055,99
GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE 10.357,00
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO 8.206,76
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 6.030,72
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 5.066,80
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 3.310,36
OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ 3.206,50
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA 3.119,40
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO 2.637,10
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 1.777,07
SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE 1.711,70
Center urbane kulture Kino Šiška 1.398,00
SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE 822,00
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR 816,44
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 647,80
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 590,80
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 581,56
SLOVENSKA FILHARMONIJA 560,00
Kemijski inštitut 548,38
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA 422,00
SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO 393,72
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 338,01
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 272,13
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 253,20
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE 202,00
OBČINA LENART 186,28
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA 182,00
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA 168,80
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 152,00
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 142,00
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 122,52
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 110,16
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ENERGIJO 101,00
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 70,26
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 53,49