SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

O SUPERVIZORJU

Pričujoča spletna storitev splošni javnosti, medijem, stroki in državnim organom omogoča vpogled v transakcije javnih institucij in družb v lasti države ter občin, ki se nanašajo na blago in storitve, plače, socialne prejemke, pokojnine, subvencije, štipendije itd. Javna osvetlitev toka denarja med javnim in zasebnim povečuje odgovornost nosilcev javnih funkcij za smotrno in učinkovito porabo javnih sredstev, omogoča argumentirano razpravo o sprejetih in načrtovanih investicijah ter zmanjšuje tveganja za slabo upravljanje, zlorabo oblasti, predvsem pa omejuje sistemsko korupcijo, nepošteno konkurenco in klientelizem. Komisija za preprečevanje korupcije s tem projektom odpira novo paradigmo transparentnosti delovanja države in omejevanje korupcijskih tveganj. Temeljno poslanstvo KPK je namreč: krepitev delovanja pravne države, integritete in transparentnosti, odpravljanje korupcijskih tveganj in nasprotja interesov.

Nataša Pirc Musar, prejšnja Informacijska pooblaščenka o SUPERVIZORJU: "Eno od osnovnih načel funkcioniranja zdrave družbe, ko mora zagotovo biti prvi zgled država sama, je poštenost. Poštenosti kot načela pa ni mogoče preverjati brez informacij. V demokratičnih družbah mora zato biti javnosti dana možnost, da si sama ustvari mnenje o ravnanju javnih organov, njenih uslužbencev in nosilcev javnih funkcij. Pričujoča aplikacija je odlično orodje za ta namen."

Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka o SUPERVIZORJU: "Pri porabi javnih sredstev, ne gre za kršitev pravice do varstva osebnih podatkov.

Pri objavi največjih prejemnikov avtorskih honorarjev iz javnih sredstev gre sicer za obdelavo osebnih podatkov, vendar pa ta ni v neskladju z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). V konkretnem primeru tako ne moremo govoriti o zlorabi pravice posameznika do varstva osebnih podatkov. Obdelava osebnih podatkov (torej tudi njihova javna objava) je namreč, po 9. členu ZVOP-1, dopustna takrat, kadar tako določa zakon. V konkretnem primeru je kot takšno zakonsko določbo treba upoštevati tretji odstavek 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v povezavi z drugim odstavkom 6. člena tega zakona. Gre namreč za podatke o porabi javnih sredstev, za razkritje katerih pa je Komisija za preprečevanju korupcije tudi ustrezno ovrednotila javni interes.
"

Komisija za preprečevanje korupcije je podatke o pravnih subjektih pridobila iz registrov AJPES-a, iz seznama davčnih zavezancev, od Uprave za javna plačila, s strani Ministrstva za finance, Uradnega lista Republike Slovenije, Finančne uprave in Urada za preprečevanje pranja denarja. Komisija se do objavljenih podatkov ne opredeljuje in tudi ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost. Iz podatkov, ki se izpišejo med zadetki, ne izhaja nujno zaključek, da je bil prejemnik sredstev iz sektorja države tudi končni koristnik teh sredstev. Gre za podatke o izplačilih. Celovito informacijo o podlagi za konkretno izplačilo lahko dobite pri posameznem proračunskem uporabniku.

Aplikacija po novem omogoča tudi vpogled v podatke (kot plačnikov) pravnih oseb zasebnega prava, zavezancev za informacije javnega značaja (register je na voljo pri AJPES), kar je omogočil Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C Uradni list RS, št. 50/14 z dne 4. 7. 2014). Družbe v državni lasti ne poslujejo preko državne zakladnice (kot organi državne uprave in lokalnih skupnosti) ampak imajo svoje transakcijske račune pri komercialnih bankah. Podatke o transakcijah teh družb banke posredujejo Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ki jih objavlja na svojih spletnih straneh. V Supervizor so tako vključeni podatki o transakcijah gospodarskih družb, ki so registru zavencev za informacije javnega značaja od 17. oktobra 2014 naprej (na ta dan je začela veljati obveznost objave podatkov).

Podatki v aplikaciji Supervizor so takšni, kot so. Razen v primeru združevanja preimenovanih proračunskih uporabnikov ter združevanja prejemnikov fizičnih oseb v fiktivne prejemnike (plače, pokojnine, nadomestila bolniških odsotnosti, štipendije ...) so podatki takšni kot jih komisiji posredujejo upravljavci zbirk. Občasno lahko pride do odstopanja med podatki in dejanskim stanjem. V takšnem primeru vas prosimo, da o tem obvestite komisijo in upravljavca zbirke podatkov. Morebitne nepravilnosti bomo skušali v čim krajšem času odpraviti. Objavljeni podatki so informativnega značaja. Uporabnikom priporočamo, da pred sprejemanjem odločitev na njihovi podlagi njihovo popolnost, točnost in ažurnost preverijo pri izvornem upravljalcu podatkovne zbirke. Zaradi tovrstnih popravkov se lahko objavljeni podatki kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenijo.

Opomba: Supervizor trenutno prikazuje poimenske podatke o prejemkih fizičnih oseb za prejemnike, ki so v zadnjih 10 letih prejeli več kot 150.000 EUR. Vsi ostali podatki so na voljo sumarno kot prejemnik "Avtorske in podjemne pogodbe FO".

Opomba: Pri podjetnikih, ki so se odločili uporabljati osebni račun tudi za poslovne transakije, skladno z novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I), ki to dopušča, Supervizor načeloma objavlja vse transakcije, ne glede na to, ali gre za poslovne ali zasebne. Takšna praksa je skladna z Navodilom glede izvajanja 10.a člena ZDIJZ [https://www.ip-rs.si/vop/navodilo-glede-izvajanja-10a-clena-zdijz-2729/], ki ga je podal Informacijski pooblaščenec 11. 04. 2016.

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.